Znak Moravského Krumlova

Vítáme Vás na stránkách Městské knihovny Moravský Krumlov

Dobré knihy, jsou-li dobře a moudře napsány,
jsou brusem duchů, pilníkem soudnosti, mastí pro oči,
zrcadlem cizích myšlenek a činů, našich vlastních pak vodítky.
Nemilovat je, znamená nemilovat moudrost.
Nemilovat moudrost pak znamená stávat se hlupákem.

J. A. KomenskýPředupomínka - nová služba pro čtenáře

Městská knihovna Moravský Krumlov upozorňuje, že zavádí novou službu pro své čtenáře. Jedná se o e-mailové předupomenutí čtenáře, že se blíží konec výpůjční doby a že je zapotřebí zapůjčené dokumenty (knihy, časopisy, CD, DVD) vrátit. Čtenář, který nahlásí knihovně svůj e-mail, bude mít tuto předupomínku zdarma.

V době uzavření knihovny lze zapůjčené dokumenty vhodit i do boxu - schránky v 1. patře u dveří knihovny. Knihovnice zjistí, podle kódu v knize, jméno čtenáře, který knihy vrací a odepíše mu je z výpůjček.


Připravované akce Městské knihovny M.K. na II. pololetí roku 2019

ŘÍJEN - TÝDEN KNIHOVEN

 • 7. října – pondělí Literární kavárna: „Pramen živé vody.“ Životní osudy Josefa Mylivečka - největšího mistra české hudby období pozdního baroka a klasicismu připomene posluchačům Mgr. Eva Kopčilová. Tento český hudební skladatel je nazývaný též Il divino boemo. Spojeno s výstavou knih o skladateli
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Mysliveček
  Začátek ve 14 hodin v Městské knihovně M.K., vstupné 45,-Kč s pohoštěním • 8. října – úterý – interaktivní besedy s autorským čtením spisovatelky Petry Dvořákové.
  I. beseda- Kluci a děvčata mezi slovy (pro 3.-5. třídu ZŠ). Beseda vychází z knihy Julie mezi slovy a autorka s dětmi probírá pojmy ze světa dospělých, které často pronikají do dětského světa. V průběhu besedy je čtení krátkých příběhů k pojmům jako je finanční gramotnost, rozvod, kyberšikana, ale i dentální hygiena nebo adopce atd. Následuje povídání tak, aby pojmy děti nejen správně chápaly, ale zvládly řešit i problémy, které v souvislosti s těmito pojmy mohou samy zažívat. Kniha Julie mezi slovy obdržela ocenění Zlatá stuha a Cenu učitelů.
  II. beseda- Nebezpečná anorexie (pro 6.-9. ZŠ). V rámci besedy se formou interaktivní hry děti snaží pomoci dívce, která trpí mentální anorexií. S využitím nejrůznějších pomůcek si ukazují, jaké důsledky může anorexie mít a děti získávají představu, jak se zachovat v případě, že se u někoho z jejich blízkých objeví příznaky poruch příjmu potravy. Knížecí dům – dopoledne.
  Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Petra_Dvořáková

 • 9. října – středa Den otevřených dveří – prominutí registračních, upomínacích a rezervačních poplatků, ukázka kroniky knihovny

 • 10. října – čtvrtek – „Asií a Afrikou s báglem na zádech“ -cestopisné promítání Danky Šárkové o putování do Laosu, Thajska, Malajsie, Indie, Emirátů, Tanzanie, Etiopie, Jihoafrické republiky a Kambodžy. K její velké vášni patří cestování po vlastní ose. Nejzajímavější je pozorovat lidi, promluvit s nimi, pochovat děti… Jen tak poznává způsob života v té určité zemi. Beseda vypráví nejen o životě budhistů, o mentalitě místních lidí, jejich kuchyni, ale i o tom kdo byl největší opiový král v osmdesátých letech a kde žil. Promítání fotografií nádherné přírody a exotických koutů světa.
  Součástí besedy je i autorské čtení, diskuze se čtenáři a prodej knih autorky s 50% slevou spojený s autogramiádou. Dopoledne pro školy, v 17.30 hod. v knihovně pro veřejnost. Více na: https://www.dankasarkova.cz/ • 11. října – pátek exkurze mateřských, základních a středních škol do knihovny se samostatným vyhledáváním knih a plněním zadaných úkolů

 • 21. října – pondělí Slavnostní vyhodnocení 3. ročníku celoroční čtenářské soutěže:„Lovci perel.“ - Zapojeno 65 dětí v těchto kategoriích: I. kategorie: předškoláci a 1. třída, II. kategorie: 2.-5. třída, III. kategorie: 6.-9. třída. Ze … zapojených čtenářů budou vybráni a odměněni ti nejlepší, všichni zúčastnění dostanou malou odměnu. Ve 14.30 hod. v městské knihovně, zveme všechny účastníky a jejich rodiče

 • V průběhu měsíce října a listopadu– Hanin kufřík-literárně-výtvarná beseda pro žáky 3.-7. třídy ZŠ. Co se skrývá pod slovem holocaust nebo genocida? Jak k tomu mohlo dojít? Historie stará desítky let. Má smysl se k ní dnes vracet? Hanin kufřík je skutečný příběh židovské dívky Hany Bradyové, pocházející z Nového města na Moravě. Stal se svědectvím hrůzné minulosti ale i nadějí pro budoucnost. Hana zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi.
  Povídání, předčítání, prezentace, úkoly- s cílem ukázat dětem hrůzy holocaustu.
  V rámci programu Člověk a jeho svět. Vhodné místo hodiny čtení, etické výchovy, prvouky, dějepisu apod. Délka cca 60-90 minut (pastelky, nůžky a 1 tvrdý papír A4 na 2 žáky s sebou).

 • 9. září – 11. listopadu: „Jižní Morava čte.“ Projekt Moravské zemské knihovny v Brně „Jižní Morava čte“ startuje svůj čtvrtý ročník, jehož cílem je podpora čtenářství dětí a mládeže ve věku 4 - 15 let v Jihomoravském kraji prostřednictvím literární, literárně-výtvarné, výtvarné, fotografické a audiovizuální soutěže, letos na téma: „Tajemství knihovny“, která probíhá od září do konce října 2019, vyhodnocení pak v listopadu. Ve všech zapojených knihovnách Jihomoravského kraje včetně Městské knihovny Moravský Krumlov budou probíhat během podzimu akce na podporu čtení, besedy či autorská čtení se spisovateli. Tyto knihovny nominují své vítěze soutěže, kteří postoupí do krajského kola jednotlivých kategorií, jejichž výsledky budou slavnostně vyhlášeny v první polovině prosince 2019 v Divadle Polárka a ve Hvězdárně a planetáriu Brno.


LISTOPAD

 • 8. listopadu – pátek Svět zrakově postižených - Den otevřených dveří TyfloCentra v rámci Dne nevidomých - seznámení s činností organizace pro zrakově postižené občany. Ukázky pomůcek usnadňujících zrakově postiženým lidem život, společenské hry, chůze s klapkami na očích a s bílou holí, ukázky knih v Braillově písmu, apod. Vhodné pro žáky a studenty ZŠ a SŠ a zájemce z řad občanů. V prostorách Městské knihovny M.K., Více na www.tyflocentrum.cz

 • 11. listopadu – pondělí Slavnostní vyhodnocení soutěže –projektu: „Jižní Morava čte.“ - Vyhodnocení literárních prací v kategoriích: 8-10 let a 11-15 let, literárně-výtvarných prací-komiksů, audiovizuálních prací-videí a výtvarných prací dětí od 4-7 let a předání odměn vítězům a zúčastněným dětem. Spolufinancováno Jihomoravským krajem, ve 14.30 hod. v městské knihovně.

 • 18. listopadu - pondělí : Předvánoční literární kavárna na téma: „Postavení žen v islámu, islám, politika vůči islámu v ČR, EU a ve světě" - přednáška Kláry Samkové. Jaké jsou rozdíly mezi islámským a neislámským právem? Jaká jsou rizika islámu a migrace? Je nutné vědět, kdo stojí za migrační vlnou? Proč „feministkám“ nevadí postavení žen v islámu? Účastníci besedy se dozví o pořádajícím spolku Éra žen, dále pak Klára Samková pohovoří o způsobech fungování islámského a neislámského (zejména českého a evropského) systému práva, jeho východiscích i důsledcích. Řeč bude i o migraci, především o zkreslených představách o běžném životě v evropských zemích, s jakými nejen afričtí a blízkovýchodní migranti směřují do Evropy. Následovat bude moderovaná diskuse. Součástí besedy je autogramiáda knih Kláry Samkové v rámci projektu „O islámu do knihoven“, jehož prostřednictvím se spolek snaží doplnit knižní fond veřejných knihoven o publikace informující o životě v islámských zemích varujících o rizicích islámu.
  Začátek ve 14 hodin a v 17.30 hod. v městské knihovně v rámci předvánoční kavárny s pohoštěním, vstupné 45,-Kč
  Více na: http://www.erazen.cz/verejne-besedy-ery-zen-zs

 • V průběhu měsíce listopadu „Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka“ – přihlášení žáků z místních a okolních základních škol do 12. ročníku projektu na pomoc rozvoji čtenářské gramotnosti a podpory další spolupráce knihovny se školou. Určeno pro 1. třídy základních škol. Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pro pozdější uplatnění v životě.
  Více na: http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/projekt-uz-jsemctenar-knizka-pro-prvnacka

 • V průběhu měsíce listopadu Literární a výtvarná dílnička o soužití dětí a prarodičů – čtení z knihy Ivony Březinové Lentilka pro dědu Edu, ve které autorka rozvíjí téma nemoci dědečka trpícího Alzheimerovou chorobou –pochopení nemocných starých lidí, soužití s prarodiči,… doplněné o rukodělnou činnost - postavička dědečka. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a MAP

 • 30. listopadu – sobota: „Pohádkové Vánoce Jiřího Žáčka v knihovně“ – 10:00 -13:00 promítání pohádek, skládání puzzle, vánoční pexeso, omalovánky s vánoční tématikou, vymalovávání mandal, Žáčkovy vánoční kvízy a luštěnky včetně čtení z Čertovské pohádky Jiřího Žáčka


PROSINEC

 • 3. prosince– 31. ledna 2020 – „Moje obec – moje město – můj kraj za 100 let“ - výstava výtvarných prací dětí z místních MŠ, literárně-výtvarných prací žáků I. st. ZŠ, literárních prací žáků II. st. ZŠ a studentů víceletého gymnázia v rámci projektu Jižní Morava čte -56 soutěžních prací –ve vitrínách Městského úřadu M.K.
 • 3. – 6. prosince – Mikulášská výtvarná dílnička - tradice a zvyky tohoto období spojené s rukodělnou činností. Výroba masek, zápichů Mikuláše, anděla a čerta, luštění kvízů a mikulášské omalovánky.

 • 9. prosince – pondělí: „Jak se slaví Vánoce u nás i ve světě “ – prezentace o době adventu, o tradicích Vánoc a vánočních zvycích. Poetické čtení s hudebním doprovodem p. uč. Alice Burianové, na úvod doplněné recitací žáků ZŠ Klášterní, vystoupením tanečního souboru Krumlováček pod vedením p. uč. Hrubé a hudebního souboru Sboreček pod vedením p. uč. Havlišové, s tradiční kávou a cukrovím. Začátek v 14,30 hod. na Domě s pečovatelskou službou, vstupné 30,-Kč

 • 1. – 20. prosince –Dárkové poukazy do knihovny - možnost zakoupení čtenářské legitimace pro rodinného příslušníka, kamaráda/dku/-vhodný vánoční dárek. Děti 60,-kč, dospělí 75,-Kč, senioři 50,-Kč/rok.

 • V průběhu měsíce prosince Vánoční literární a výtvarná dílnička na téma Advent – tradice a zvyky tohoto období spojené s předčítáním a rukodělnou činností-výroba betlému. Vhodné pro žáky I. stupně ZŠ v rámci projektu Celé Česko čte dětem a projektu MAP

 • V průběhu měsíce prosince a ledna 2020 – „Moje obec- moje město-můj kraj za 100 let“ - výstava literárních, literárně-výtvarných a výtvarných prací 56 soutěžících z MŠ, ZŠ a víceletého gymnázia v prostorách 1. patra MěÚ M.K.